ផលិតផល
GS2107-WTBD-N

GS2107-WTBD-N

GOT Simple;7"wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black
លេខផ្នែក: GS2107-WTBD-N
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
5249 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GS2110-WTBD-N

GS2110-WTBD-N

GOT Simple;10"wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black
លេខផ្នែក: GS2110-WTBD-N
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
4971 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2505-VTBD

GT2505-VTBD

GOT2000;5,7"TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black
លេខផ្នែក: GT2505-VTBD
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
3487 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2507-WTSD

GT2507-WTSD

GOT2000;7"wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Silver
លេខផ្នែក: GT2507-WTSD
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
4032 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT10-C30R4-8P

GT10-C30R4-8P

Conn.cable F-CPU + GT1020/GT1030/GT2103-PMBDS;3m
លេខផ្នែក: GT10-C30R4-8P
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
4795 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2708-STBD

GT2708-STBD

GOT2000;8,4"TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black
លេខផ្នែក: GT2708-STBD
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
4505 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2710-VTBD

GT2710-VTBD

GOT2000;10,4"TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black
លេខផ្នែក: GT2710-VTBD
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
5392 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT21-03PSCC-UC

GT21-03PSCC-UC

GOT2000;Protection foil;3,8";clear;5 pcs
លេខផ្នែក: GT21-03PSCC-UC
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
3722 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2505HS-VTBD CBL FLAT CPU-LCD

GT2505HS-VTBD CBL FLAT CPU-LCD

Flexcable (CPU-LCD) for HMI type GT2505HS-VTBD
លេខផ្នែក: GT2505HS-VTBD CBL FLAT CPU-LCD
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
8332 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2505HS-VTBD CBL CPU-IF

GT2505HS-VTBD CBL CPU-IF

Cable (CPU-IF) for HMI type GT2505HS-VTBD
លេខផ្នែក: GT2505HS-VTBD CBL CPU-IF
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
10692 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2505HS-VTBD EXTERNAL CONNECTOR

GT2505HS-VTBD EXTERNAL CONNECTOR

Connector for HMI type GT2505HS-VTBD
លេខផ្នែក: GT2505HS-VTBD EXTERNAL CONNECTOR
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
7461 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
GT2705-VTBD CBL FLEX

GT2705-VTBD CBL FLEX

Cable for Human Machine Interface type GT1655-VTBD
លេខផ្នែក: GT2705-VTBD CBL FLEX
ម៉ាក: Mitsubishi Electric

បរិមាណតម្លៃ​ឯកតា[USD]
8661 pcs មានក្នុងស្តុកពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន
paypal visa mastercard amex escrowpay dhl fedex paypost ems express
Top